Genomförda projekt

Här är några av de större nybyggnads- och förbättringsprojekt som genomförts mellan 1994 och 2020 på Bergslagsdiagonalen:

Större genomförda projekt

 • Rude–Askersund–Åsbro. Sträckan öppnades för trafik under hösten 2018. Vägen är breddad mellan Rude och Åsbro och försedd med mitträcke för att höja säkerheten och öka framkomligheten. Detta avsnitt av riksvägen är viktigt för såväl tung trafik som pendlingstrafik. Vägen är här hårt belastad och den gamla vägen utmärkte sig som ett särskilt högt olycksdrabbat avsnitt.
 • Mellan Brattebro och Rude har vägen byggts om till mötesfri landsväg. Det blev klart i november 2013.
 • 2013 blev den nya sträckningen mellan Motala och Mjölby klar. Vägen är utformad som mötesfri landsväg med mitträcke och går till största delen parallellt med järnvägen som även den byggdes om i samma projekt. En högbro byggdes för vägen över Motalaviken nära Motala. Vägen öppnades för trafik i oktober 2013. När den nya sträckningen togs i bruk kom den befintliga riksvägen mellan Ödeshög och Motala att klassas om till sekundär länsväg.
 • Sedan 2006 har förbättringsarbeten genomförts på sträckan Lamborn– Svabensverk – Älvkarhed. Genom detta har vägen fått ökad bärighet för tunga transporter och blivit något bredare. Det har också utförts plan -och profiljusteringar. Dessutom har vägen fått en högre sidoområdesstandard. Men ingen mötesseparering – låg trafikbelastning. Slutfört 2011.
 • Sträckan från Axbergshammar till Lilla Mon var länge en ”felande länk” mellan två sedan tidigare ombyggda sträckor. Sträckan har nu byggts om till mötesfri landsväg (2+1 körbanor) med en trafikplats vid Mogetorp och en ny väg mot Järle. I projektet har även en gång- och cykelväg ingått. Projektet var klart hösten 2018 och öppnades då för trafik. Tillsammans med föregående projekt är nu riksväg 50 mötesfri på hela sträckan Rude (söder om Askersund) – Lindesbergs södra infart.
 • Lilla Mon- Lindesberg. Mötesfri landsväg blev klar 2006.
 • Gräsberg (Svarthyttsveden) -Borlänge. Mötesfri 2+1-väg blev klar 2006.
 • Mellan Falun och Borlänge är riksvägen fyrfältig men inte skyltad som motorväg. Sträckan mellan Ornäs och Falun blev klar i november 2005. Vägen är en fortsättning på motorvägen som byggdes från Borlänge till Ornäs på 1960-talet. Borlänge–Ornäs förlorade sin motorvägsstatus på 1990-talet i samband med att vägrenarna på bron över Dalälven gjordes om till gång- och cykelbanor.
 • Åsbro – Brändåsen. Här blev vägen utbyggd till mötesfri 2+1-väg 2003.
 • Falun – Lamborn. Etappvis ombyggnad och nybyggnad. Det har handlat om såväl nybyggnad som breddökning och justeringar av plan och profil. Dessa etapper pågick under perioden 1996–2003. Vägen är inte mötesseparerad.
 • Lillån (Örebro) – Axbergshammar. Här blev utbyggnaden till 2+2-väg klar 2001.
 • Älvkarhed – Alfta. Nybyggnad 1994–1997. Men ingen mötesseparering – låg trafikbelastning.
 • Bron över Stora Hammarsundet, sydväst om Hammar, är en 540 meter lång och 13 meter bred balkbro med en medelhöjd på 22,8 meter över vattenytan. Bron över Lilla Hammarsundet, belägen vid Stjärnsund söder om Askersund, har en längd av 300 meter. Också denna bro är en 13 meter bred balkbro. Medelhöjden över vattenytan är 3,1 meter. Broarna ersatte 1994 de broar som byggdes redan 1858.