Våra mål fram till 2035

Partnerskap Bergslagsdiagonalen har som mål att skapa förutsättningar för att Regeringen och Trafikverket ska prioritera de åtgärder och förbättringar som krävs för att hela Rv50/Bergslagsdiagonalen ska ha en hög och jämn standard. Med en hög och jämn standard menas att hela stråket ska:

  • Ha minst 100 km/h i hastighet.
  • Ha ett utbyggt system av olika laddningsinfrastruktur 
  • Vara en mötesfri väg. 
  • Ha minst klass 3 när det gäller vinterväghållning.

 

Detta bedömer vi kunna minska restiden med 1 timme och 15 minuter från Mjölby till Söderhamn.

Målbilden speglas i ett antal viktiga parametrar

Förstorade arbetsmarknadsregioner, näringslivets transporter, trafiksäkerhet och kollektivtrafik:

Förstorade arbetsmarknadsregioner

Forskning visar att gränsen för vad de flesta anser vara en acceptabel pendlingstid ligger i intervallet 45-60 minuter (enkel sträcka). Genom minskad resetid kan vi skapa större arbetsmarknader. Effekterna på de lokala arbetsmarknaderna av restidsförkortningar bedöms bli stora. Det finns en stor potential för en integrering av de tidigare relativt isolerade lokala arbetsmarknaderna Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs – Ovanåker till en gemensam arbetsmarknad. Minskad restid mellan Borlänge och Grängesberg ökar möjligheterna till arbetspendling mellan Falun – Borlänge och Ludvika (där Grängesberg ingår).

Näringslivets transporter

Restidsförkortningarna är viktiga för näringslivet och kommer att bidra till att industri och övrigt näringsliv kan fortsätta utvecklas i regionen. För hela stråket innebär restidsförkortningarna att Bergslagsdiagonalen blir ett attraktivt stråk för långväga godstransporter mellan södra och norra Sverige. Förbättrad transportkvalitet för näringslivet genom satsningar på:

  • Åtgärda flaskhalsar, bl.a. tätortsgenomfarter
  • Trafiksäkerhetsåtgärder, t.ex. mitträckesseparering
  • Säkra rast- och parkeringsplatser
  • Variabla meddelandeskyltar som varnar för väglag och köer, omledningsvägar, etc
  • Höjd driftklass för underhållsåtgärder

Trafiksäkerhet

Ett kraftigt minskat antal mötesolyckor som effekt av mitträckesseparering och en minskad allvarlighetsgrad vid singelolyckor genom sidoområdesåtgärder och sidoräcken. Färre olyckor med oskyddade trafikanter genom trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid tätortsgenomfarter. Variabel hastighetsskyltning på lämpliga sträckor.

Kollektivtrafik

En ökad andel kollektivtrafikresenärer genom att satsningar på arbets- och studiependling inom respektive arbetsmarknadsregion. Pendlarparkeringar med hög standard ska ordnas i attraktiva lägen i kombination med höjd standard på hållplatser och lokala bytespunkter. I anslutning till detta ska ett kraftigt ökat utbud av s.k. laddstolpar finnas.

Effekterna på de lokala arbets-
marknaderna av restidsförkortningar bedöms bli stora.

Bergslagsdiagonalen målbilder 2025 och 2035

Läs om pågående och planerade satsningar

och vilka effekter de har längs Bergslagsdiagonalen