Viktiga satsningar

Här samlar vi de viktigaste satsningarna som görs eller planeras att göras på riksväg 50, Bergslagsdiagonalen. För fördjupad information hänvisas till Trafikverkets webbplats.

Riksväg 50

Genomfart Ludvika – plan klar med fyra etapper från 2020

Väg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen, är ett av de projekt som regeringen har namngivit i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025. Väg 66, som ansluter till väg 50, är också ett viktigt gods-, pendlings- och turiststråk från Mälardalen genom Ludvika och vidare mot E16/väg 70. Planen är fastställd och vann laga kraft i februari 2019.
Byggstart: 2020
Läs mer på: Trafikverket

Dalporten i Grängesberg byggs om med start 2022

Vägtunneln ”Dalporten” kommer att stängas för biltrafik och väg 50 får då en delvis ny sträckning. Trafikverket planerar att renovera en järnvägsbro och att stänga en annan järnvägsbro för vägtrafik. Båda broarna går över riksväg 50 genom Grängesberg. Stängningen påverkar inte tågtrafiken som går över tunneln, utöver eventuell sänkt hastighet under arbetet när tunneln fylls igen.
Byggstart: Preliminär 2022-2024
Läs mer på: Trafikverket

Mötesfri väg Nykyrka-Brattebro i Askersund påbörjas 2025

Trafikverket arbetar med en vägplan för väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe. Sträckan finns med i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029 och därmed är finansieringen säkrad. På grund av nya krav från Länsstyrelsen förskjuts dock projektets tidplan så att utställning av vägplanen för granskning sker våren 2021.
Byggstart:  Planerad år 2025, med cirka tre års byggtid.
Läs mer på: Trafikverket

Omfattande trafiksäkerhetsåtgärder på väg 50 mellan Glössbo – Söderhamn

Vägen är spårig vilket resulterat i försämrad transportkvalitet och ökad risk för vattenplaning. Vägrenarna är sönderkörda med dålig bärighet. Regionens målsättning är att underlätta för ett kollektivt resande i regionen.
Byggtid: 2018-2020
Läs mer på: Trafikverket

Ny säker cirkulationsplats i Falun byggs 2021

Målet med åtgärden är att uppnå ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för bilister såväl som oskyddade trafikanter på Norra Järnvägsgatan i Falun.
Byggstart: Preliminärt 2021
Läs mer på: Trafikverket

Ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg Falun

Trafikverket planerar tillsammans med Falu kommun att bygga om trevägskorsningen mellan E16 och Nybrogatan till en cirkulationsplats och utöka den med en anslutning till industriområdet Ingarvet.
Byggstart: Beräknas till våren 2020.
Läs mer på: Trafikverket

Ny säkrare cirkulationsplats Borlänge

Trafikverket planerar att bygga om befintlig korsningspunkt i Borlänge till ny säker cirkulationsplats. Målet med åtgärderna är att uppnå ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för bilister såväl som oskyddade trafikanter.
Aktuella korsningar i Borlänge är Ritargatan–väg 50.
Byggstart: Preliminärt 2021
Läs mer på: Trafikverket

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Till Trafikverket

Det har genomförts en hel del sedan första idén om Bergslagsdiagonalen 1989